top of page

Jakie są możliwości finansowania NGO?

Szukamy środków na działalność fundacji i stowarzyszenia Zastanawiasz się w jaki sposób finansować cele, działalność, zadania swojej fundacji lub stowarzyszenia? Jak zapewnić płynność finansową organizacji? Jakie są najważniejsze drogi pozyskiwania funduszy przez NGO?

W tym artykule postaramy się podsunąć kilka pomysłów, których wdrożenie w życie może przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej Twojej fundacji lub stowarzyszenia.

NGO, Fundacja, Stowarzyszenie, Fundraising, Finansowanie, Księgowość NGO
Jakie są możliwości finansowania NGO?

Fundusz założycielski Jest to pierwsze potencjalne źródło finansowania działalności fundacji. Źródło nie dostępne w przypadku stowarzyszenia, te jednak ma do dyspozycji inny atut (piszemy o nim troszeczkę niżej). W przypadku fundacji fundator przeznacza pewien majątek na publicznie użyteczny cel. Fundator określa też majątek przeznaczony na realizację tego celu, czyli powołuje tzw. fundusz założycielski. To, jaki jest cel i wysokość majątku fundacji przeznaczanego na realizację tego celu są najważniejszymi warunkami związanymi z utworzeniem fundacji.

Składki członkowskie Składki członkowskie to wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz swojej organizacji i nie występują w przypadku działalności fundacji. Czyli jeśli chodzi o finanse na start, to możemy napisać, że mamy remis (1 do 1 – fundusz założycielski w przypadku fundacji i składki członkowskie w stowarzyszeniu). Fundusze ze zgromadzonych składek członkowskich mogą natomiast zostać przekazane na dowolny cel statutowy. Czyli wiesz już, że to rozwiązanie nie jest dla Ciebie jeśli poszukujesz funduszy dla fundacji. Jeśli prowadzisz stowarzyszenie, to masz pierwsze źródło finansowania działalności. 1% podatku dochodowego 1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Prawo do uzyskania środków z 1% mają tylko organizacje pożytku publicznego. Ich wykaz publikowany jest do 15 grudnia roku, za który podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać 1% podatku. Pieniądze z 1% otrzymane przez OPP mogą zostać wydane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. To źródło finansowania jest dobrym sposobem na zdobycie dodatkowego kapitału na realizację projektów organizacji. Niestety ma również swoje wymagania i dla młodych organizacji dostęp do tego źródełka jest zamknięty. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie status OPP może uzyskać organizacja działająca w sferze pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata oraz spełniająca warunki określone w ustawie.

Jeśli działasz w tym zakresie od dwóch lat, to rozważ zdobycie statusu OPP i otwórz organizacji drogę do 1%. A jeśli działasz krócej niż 24 miesiące, to prosimy – nie zniechęcaj się i czytaj dalej. Mamy jeszcze kilka propozycji. Dotacje Dotacje są jedną z najczęstszych form finansowania działań fundacji i stowarzyszeń. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja może otrzymać od donatora (sponsora), na cel zgodny z jej statutem. Dotacje bardzo często pochodzą ze środków publicznych (z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych), jednak mogą także być przyznawane ze środków prywatnych (np. fundacji grant dawczych polskich lub zagranicznych). Śledzenie informacji odnośnie konkursów dotacyjnych, otworzy drogę do nie jednej dotacji. Małe granty

Jest to szczególny rodzaj dotacji. Małe granty przyznawane są przez samorządy w uproszczony sposób, tj. bez ogłaszania konkursu. Maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku małych grantów to 10 tys. zł. Małe granty przyznawane są na działania nietrwające dłużej niż 90 dni. Organizacja ubiegająca się o mały grant musi złożyć ofertę – w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (a więc na formularzu stosowanym „normalnie” do wniosków w konkursach dotacyjnych). Dary rzeczowe i darowizny pieniężne

Darowizny to pieniądze lub dary rzeczowe bezpłatnie przekazywane organizacji przez osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.). Również same organizacje - jako osoby prawne - mogą przekazać darowiznę innej organizacji. Dary rzeczowe przekazywane organizacji pozarządowej to np. żywność, leki, odzież, obuwie, sprzęt sportowy, komputerowy, medyczny (zazwyczaj organizacje przekazują otrzymane dary swoim podopiecznym). Darowizny może otrzymać każda fundacja i zarejestrowane stowarzyszenie. O możliwościach przekazywania darów dobrze jest informować w przejrzysty sposób na stronie internetowej organizacji. Finansowanie społeczne (Crowdfunding) Ta forma pozyskiwania kapitału jest szeroko rozpowszechniona przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, skąd się wywodzi. Crowdfunding to pozyskiwanie środków za pośrednictwem internetowych platform crowdfundingowych na specyficzne działania lub projekty. Crowdfunding można zdefiniować jako formę finansowania różnego rodzaju projektów przez osoby trzecie, które godzą się na współfinansowanie tego typu przedsięwzięć, zazwyczaj bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych. Polskie najbardziej rozpoznawalne marki serwisów tego typu to między innymi: - siepomaga.pl inicjatywa dot. projektów charytatywnych prowadzonych we współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego posiadającymi pozwolenie na prowadzenie zbiórek publicznych; - polakpotrafi.pl serwis finansowania społecznościowego dla rozmaitych projektów, portal umożliwia finansowanie bardzo różnorodnych przedsięwzięć; - wspieram.to Serwis bardzo podobny do powyższego, również i w tym miejscu istnieje możliwość sfinansowania różnych inicjatyw; - wspieramkulture.pl jak sama nazwa wskazuje, platforma ta pozwala na społecznościowe finansowanie, wspieranie projektów z obszaru kultury.Sponsoring Środki finansowe lub rzeczowe na rzecz organizacji pozarządowej mogą zostać przekazane przez sponsora. Sponsoring polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego. W rezultacie sponsor daje do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub inne zasoby, a sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do realizacji celów promocyjnych sponsora.

Działalność gospodarcza organizacji Organizacja pozarządowa może prowadzić działalność gospodarczą, jednak działalność ta nie może być działalnością dominującą w organizacji. W rezultacie prowadzenia działalności gospodarczej organizacja może prowadzić sprzedaż usług lub towarów z zyskiem. Jednak zyski z działalności gospodarczej muszą zostać przeznaczone na cele statutowe organizacji. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga rejestracji w KRS. Odpłatna działalność pożytku publicznego Odpłatna działalność pożytku publicznego to możliwość sprzedaży (pobierania opłat) usług lub towarów bez zysku („po kosztach”). Działalność taka nie może przynosić zysku, tj. przychody z nią związane muszą równać się kosztom. Odpłatną działalność pożytku publicznego może prowadzić każda organizacja - status organizacji pożytku publicznego nie jest w tym przypadku wymagany. Ponadto nie występuje w przypadku tego typu działalności konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej. Aukcje charytatywne Polskie prawo nie wyróżnia aukcji charytatywnych jako szczególnego rodzaju aukcji. Z punktu widzenia przepisów są to takie same licytacje, jak wszystkie inne. Organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) mogą organizować aukcje charytatywne. Należy jednak pamiętać, że z tą formą pozyskiwania funduszy wiąże się szereg obowiązków. Jest to jednak kolejna możliwa forma pozyskiwania funduszy na działalność fundacji lub stowarzyszenia.


Loterie

W ramach loterii losujący wygrywają nagrody, a dochód ze sprzedaży losów przeznaczany jest na cele społecznie użyteczne. Loteria może być prowadzona w ramach innej imprezy (np. festynu lub koncertu). Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby loterię zorganizować on-line. Internet otwiera całe dodatkowe spektrum możliwości. Niekiedy organizacja loterii może wymagać zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia (zależy to od wysokości puli nagród).


Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne to zbieranie gotówki lub rzeczy w miejscach publicznych. Zbiórka publiczna powinna zostać obowiązkowo zgłoszone na portalu zbiorki.gov.pl. Zbiórki publiczne mogą dotyczyć celów ze sfery zdań publicznych oraz celów religijnych. Do zbiórek publicznych zaliczamy tylko takie zbiórki, w których nie ma śladów przepływu pieniędzy lub darów - oznacza to, że nie są zbiórką publiczną np. wpłaty na konto on-line.


Pożyczki

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby organizacje pozarządowe - podobnie jak każdy inny podmiot -mogą korzystać z pożyczek. Pożyczka dla NGO może zostać udzielona w banku, przez inną organizację, a nawet przez osobę prywatną (np. członka samej organizacji).

Comments


bottom of page