top of page

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług poprzez strony internetowe („Użytkownicy”)

W ramach niniejszej Polityki Prywatności przedstawiamy ogólne zagadnienia w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o przysługujących Użytkownikom prawach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka Prywatności ma charakter ogólny i przedstawia tylko wybrane kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.


1. Dane kontaktowe:

 • Fundacja Rozwoju NGO, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 • Fundacja Rozwoju NGO, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

3. Polityka Prywatności Fundacji opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO”

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. Z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

4. Fundacja Rozwoju NGO, realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).


Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych.

 • dostępu do danych: prawo do otrzymania od Fundacji potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane przez Fundację oraz w jaki sposób.

 • sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, jak również prawo do ich uzupełnienia.

 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wówczas w razie zgłoszenia sprzeciwu, Fundacja będzie obowiązana do zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie winny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, dochodzenia roszczeń przez/od Fundacji).

 • usunięcia danych osobowych przez Fundację („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa, w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w praktyce może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, jak również na przeniesieniu danych do innego systemu

 • przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika lub na podstawie umowy

 • złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownika, który kieruje wnioski do Fundacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku.

5. Fundacja Rozwoju NGO podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie. Każdy pracownik Fundacji mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

6. Fundacja Rozwoju NGO przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w określonych, konkretnych i zgodnych z prawem celach. Fundacja nie przetwarza Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być:

 • zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa

 • wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 • prawnie uzasadnione interesy, np. cele dowodowe, dochodzenie lub obrona roszczeń

7. Fundacja Rozwoju NGO zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na stronach internetowych, kontaktują się z Infolinią lub Biurem Obsługi Klienta, kierują pytania lub wiadomości za pomocą serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali kontaktując się z Fundacją). W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych Fundacja może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne do zrealizowania zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych. W takim przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi (w każdym przypadku za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza).

8. Dane osobowe, które przetwarzamy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi usługami. W ramach działalności Fundacji możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, PESEL), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), a w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.

9. Wyrażenie zgody – cofnięcie zgody:

 • wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

 • dla Użytkowników wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z bezpośredniego kontaktu z Fundacją Rozwoju NGO

 • w innych przypadkach pozyskanych zgód, należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w postanowieniach informacyjnych (opisane w części 3.)

 • cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku. Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

10. Fundacja Rozwoju NGO przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

11. Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom. Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika także innym odbiorcom podmiotom – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym Fundacja zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe).

12. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych Fundacji, gromadzimy także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystujemy inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, wtyczki). Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

13. Fundacja Rozwoju NGO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności.

14. Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych www nie stanowią oferty handlowej.

Comments


bottom of page