top of page

Regulamin sklepu internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.twojengo.pl/sklep prowadzi:

Fundacja Rozwoju NGO, ul. Podwale 13/12, 00-025 Warszawa

1.2 Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą zapoznanie się z aktualną ofertą Fundacji Rozwoju NGO, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów.


2. DEFINICJE


2.1 Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

2.2 Dzień Roboczy – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3 Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży albo (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych przez Fundację Rozwoju NGO, jak również zawrzeć Umowę Sprzedaży.

2.4 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). 2.5 Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Fundacją Rozwoju NGO czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6 Fundacja Rozwoju NGO – sprzedawca w Sklepie Internetowym i właściciel domeny internetowej www.twojengo.pl , tj. Fundacja Rozwoju NGO z siedzibą w Warszawie, ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa.

2.7 Regulamin – niniejszy dokument. 2.8 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.8 Strona Internetowa dostępna pod adresem www.twojengo.pl za pośrednictwem, której możliwy jest dostęp do Sklepu Internetowego.

2.9 Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Fundacją Rozwoju NGO

2.10 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem a Fundacją Rozwoju NGO za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.11 Usługa Elektroniczna – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną w tym w szczególności polegające na umożliwieniu Klientowi zapoznania się z aktualną ofertą Fundacji Rozwoju NGO, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów, a także umożliwieniu Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów.

2.12 Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.13 Przedsprzedaż – Umowa Sprzedaży o wydłużonym czasie realizacji. Każdy Towar z wydłużonym czasem realizacji oznaczony jest jako „Przedsprzedaż”


3. WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO


3.1 W celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej www.twojengo.pl w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

3.1.1 Połączenie z Internetem (przewodowe lub bezprzewodowe);

3.1.2 Używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;

3.1.3 Włączoną obsługą Javascript i zapisu plików Cookies;

3.1.4 Korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px.

3.2 Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze Strony Internetowej, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania.

3.3 Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze Strony Internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

3.4 Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

3.5 Fundacja Rozwoju NGO na żądanie Klienta, dostarczy Klientowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych, w formie wskazanej przez Klienta.


4. USŁUGI ELEKTRONICZNE

4.1 Fundacja Rozwoju NGO świadczy Usługi Elektroniczne bezpłatnie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, na czas nieokreślony. Fundacja Rozwoju NGO robi wszystko, aby świadczyć Usługi w sposób niezakłócony, na najwyższym poziomie i pozbawione wad.


5. UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW


5.1 Za pośrednictwem Strony Internetowej Fundacja Rozwoju NGO prezentuje Towary, ich ceny i opis, zaprasza Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży i umożliwia zawarcie tej umowy.

5.2 W razie wątpliwości ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie poczytuje się za ofertę, a za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Fundacji Rozwoju NGO.

5.3 Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Towarem oraz poprzez wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Towaru.

W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest Strona Internetowa www.twojengo.pl . W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Fundacji Rozwoju NGO wobec Klienta.

5.4 Zamówienie może zostać złożone przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

5.5 Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli (oferty) Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5.6 Skuteczne złożenie Zamówienia prowadzące do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży ma miejsce po łącznym spełnieniu następujących etapów: (a) Klient wybiera Towar udostępniony poprzez stronę Sklepu Internetowego (b) Klient wypełnia obligatoryjne pola, tj. imię, nazwisko, pełen adres – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail; w celu ułatwienia komunikacji Klient może również podać swój numer telefonu oraz wpisać uwagi do zamówienia; (c) Klient akceptuje Regulamin, dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności (d) po kliknięciu pola „Kup” Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie. (e) w odpowiedzi na Zamówienie Fundacja Rozwoju NGO wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie Zamówienia i przyjęciem oferty złożonej przez Klienta oraz potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia albo wiadomość o braku możliwości jej przyjęcia; (f) Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w pkt. e.

5.7 Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet za pomocą Sklepu Internetowego.

5.8 Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


6. CENA ORAZ PROMOCJE TOWARÓW


6.1 Fundacja Rozwoju NGO zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, jednakże cena Towaru obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia, przed wprowadzeniem zmian, pozostają dla Klienta wiążące.

6.2 Cena Towaru udostępniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskiej walucie – złoty (PLN) i zawiera wszelkie należne podatki. Cena Towaru zawiera koszt przesyłki. Fundacja Rozwoju NGO nie informuje o ewentualnych cłach. Klient jest informowany o łącznej cenie Towaru wraz z podatkami.

6.3 Promocje w Sklepie Internetowym dotyczące sprzedaży Towarów nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6.4 Promocje w ramach Sklepu Internetowego dotyczące sprzedaży Towarów obowiązują każdorazowo do wyczerpania zapasów.


7. PŁATNOŚCI


7.1 Fundacja Rozwoju NGO udostępnia Klientowi system płatności elektronicznej:

7.2 Skorzystanie przez Klienta z wybranego przez niego systemu płatności elektronicznej wymaga wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, udostępnianego Klientowi przez danego dostawcę usługi płatności elektronicznej prze dokonaniem płatności a także przestrzegania postanowień tego regulaminu.

7.3 Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie przewidzianego 7-dniowego terminu Fundacja Rozwoju NGO wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin. Po upływie przewidzianego terminu Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana bez składania odrębnych oświadczeń przez Klienta lub Fundację Rozwoju NGO.


8. DOSTAWA


8.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 8.2 Fundacja Rozwoju NGO dostarcza Towary zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka albo jako przesyłkę kurierską za pośrednictwem DHL Parcel Polska lub innej firmy świadczącej usługi kurierskie. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo udostępniane w Formularzu Zamówienia.

8.3 Towar może zostać dostarczony na wskazany przez klienta adres zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, również poprzez adres e-mail dla produktów cyfrowych.

8.4 Czas wykonania Umowy Sprzedaży przez Fundację Rozwoju NGO liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego (zaksięgowania wpłaty), przygotowania Towaru do wysyłki, do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi i wynosi 5 dni roboczych. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika.

8.5 W przypadku Towarów oznaczonych jako Przedsprzedaż, czas wykonania Umowy Sprzedaży ulega wydłużeniu i wynosi co najmniej 90 dni roboczych liczonych od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego (zaksięgowania wpłaty), przygotowania Towaru do wysyłki, do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika.

8.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej Towar albo Towary.


9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


9.1 Fundacja Rozwoju NGO zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar oraz świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

9.2 W razie stwierdzenia, iż Towar lub Usługa Cyfrowa posiada wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zawarte w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Fundacja Rozwoju NGO odpowiada za wady fizyczne Towaru lub Usługi Cyfrowej, jeżeli ta zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia doręczenia towaru Klientowi – wówczas Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady.

9.3 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie: (a) pisemnej na adres Fundacja Rozwoju NGO, ul. Podwale 13/12, 00-025 Warszawa b) adres e-mail: biuro@twojengo.pl

9.4 W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się zawarcie w jej opisie reklamacji: (a) dane Klienta; (b) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (c) żądania Klienta; (d) informacji o formie otrzymania odpowiedzi na reklamację; (e) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Fundację Rozwoju NGO. Wymogi podane wskazane w punkcie (a)-(e) są jedynie zaleceniami – ich brak pozostaje bez wpływu na skuteczność reklamacji.

9.5 Fundacja Rozwoju NGO ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, iż reklamacja uznana została za uzasadnioną.

9.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Fundacji Rozwoju NGO na adres: Fundacja Rozwoju NGO, ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa


10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


10.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem do Fundacji Rozwoju NGO. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w formie: (a) w formie pisemnej na adres: Fundacja Rozwoju NGO, ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa (b) w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@twojengo.pl 10.2 Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego (Załącznik nr 1) do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10.3 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, doręczenia Towaru Konsumentowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

10.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

10.5 Fundacja Rozwoju NGO ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Fundacja Rozwoju NGO dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.6 Fundacja Rozwoju NGO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili otrzymania od Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, o ile Fundacja Rozwoju NGO nie zaproponował osobistego odbioru Towaru od Konsumenta.

10.7 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar, chyba że Fundacja Rozwoju NGO zaproponowała, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fundacja Rozwoju NGO, ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa

10.8 Konsument ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Fundacja Rozwoju NGO wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (6) zawartej w drodze aukcji publicznej; (7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


11.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11.2 Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

11.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Fundacją Rozwoju NGO. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

11.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Fundacją Rozwoju NGO, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

11.3 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


12.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami, tj. przedsiębiorców.

12.2 Fundacji Rozwoju NGO przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia – wówczas odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Fundacji Rozwoju NGO.

12.3 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Fundacji Rozwoju NGO ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.4 Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przez Sprzedawcę przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Fundacja Rozwoju NGO w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, które powstały od chwili przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania tegoż Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

12.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Fundacji Rozwoju NGO z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

12.6 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, którzy korzystają z Usług Elektronicznych, Fundacja Rozwoju NGO może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi niebędącego Konsumentem stosownego oświadczenia.

12.7 Odpowiedzialność Fundacji Rozwoju NGO w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, niezależnie od faktu czy korzysta on z Usługi Elektronicznej czy zawiera Umowę Sprzedaży oraz bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Fundacja Rozwoju NGO ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

12.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Fundacją Rozwoju NGO a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Fundacji Rozwoju NGO, zaś prawem obowiązującym dla umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami, tj. przedsiębiorcami, będzie prawo polskie.


13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


13.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

13.2 Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju NGO, ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa

13.3 Cel przetwarzania danych osobowych Dane są przetwarzane w celu zawarcia wykonania Umowy Sprzedaży oraz świadczenia Usług Elektronicznych.

13.4 Pozyskiwanie danych przez Fundację Rozwoju NGO:

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika. 13.5 Rodzaj przetwarzanych danych (a) imię i nazwisko; (b) adres korespondencyjny; (c) adres e-mail, na który przesłane będą wiadomości; (d) numer telefonu (o ile został wskazany); (e) dane dotyczące zachowań w Internecie – czasu spędzonego na poszczególnych stronach internetowych Administratora oraz odwiedzana poszczególnych stron.

13.6 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania Cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej www.twojengo.pl


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


14.1 Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod adresem: www.twojengo.pl. Możliwe jest także sporządzenie wydruku Regulaminu.

14.2 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych na Stronie Internetowej www.twojengo.pl oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

14.3 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

14.4 Prawem właściwym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo polskie.

14.5 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

14.6 Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju NGO a Klientem, a które mogłyby znaleźć zastosowanie.

14.7 Fundacja Rozwoju NGO zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu poprzez dokonanie zmian lub uzupełnień w sytuacjach niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, w przypadku zmian wpływających na realizację postanowień Regulaminu, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności lub dostaw oraz w przypadku zmiany oferty Sklepu Internetowego wpływającej na jego funkcjonowanie.

14.8 O planowanej zmianie Regulaminu Fundacja Rozwoju NGO będzie informowała Klientów poprzez udostępnienie stosownej informacji na stronie Sklepu Internetowego oraz jej utrzymanie przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.

14.9 Klient nie ma obowiązku akceptacji zaktualizowanego Regulaminu, jednakże warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych i możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego.

14.10 W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta pod warunkiem, że zachowane zostały wymagania określone w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, tj. w sytuacji, gdy Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Klient będący Konsumentem ma jednakże prawo odstąpienia od umowy, w wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych.

14.11 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

14.12 W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Fundacja Rozwoju NGO dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

14.13 Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2022 roku.Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od Umowy od Regulaminu Sklepu Internetowego


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat

(w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy,

pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępny adres e-mail)


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data (*)


Niepotrzebne skreślić.


Comentarios


bottom of page