top of page

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez Serwis Internetowy www.twojengo.pl.

2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu:

1. Polityka Prywatności - opublikowana na stronie https://www.twojengo.pl/post/polityka-prywatnosci

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

3. Cennik - opublikowany na stronie www.twojengo.pl


3. Niniejszy Regulamin (oraz załączniki stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu), udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Definicje:

1. Administrator – Fundacja Rozwoju NGO, numer NIP: 5252902880, , ul. Podwale 13/12, 00-252 Warszawa, e-mail biuro@twojengo.pl

2. Serwis - oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.twojengo.pl za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.

3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

4. Regulamin - niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu;

5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;


§2. KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU


1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich warunki.

2. Podczas korzystania z Serwisu, obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrona swoich danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych (przede wszystkim Użytkownik nie powinien podawać osobom trzecim swojego hasła). Należyta staranność Użytkownika przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa Konta tego Użytkownika.

3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest Urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari - z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje w/w przeglądarek), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4. Podstawową funkcjonalnością Serwisu jest usługa świadczenia doradztwa i konsultacji prawnej i księgowej.

5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe dla Użytkowników :

1. Bez rejestracji Konta w Serwisie i po dokonaniu zapłaty online

2. W przypadku wykupienia Abonamentu Użytkownik posiada dostęp do funkcjonalności Serwisu wynikających z wybranego Abonamentu, od dnia zaksięgowania opłaty Abonamentowej na rachunku Administratora do dnia, w którym upływa termin ważności Abonamentu.

3. Po wykupieniu odpowiedniego Abonamentu Użytkownik nie może przekraczać poniższych limitów ilościowych zapisywanych danych, jeżeli Użytkownik przekracza poniższe limity wówczas koszt Abonamentu ustalany jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. W celu ustalenia wysokości indywidualnego Abonamentu należy skontaktować się z Administratorem.

4. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem odbywa się za pośrednictwem wiadomości email wysyłanych poprzez formularz kontaktowy udostępniony w serwisie na stronie www.twojengo.pl kontakt z Administratorem jest możliwy również poprzez przesłanie korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany w niniejszym regulaminie serwisu.


§3. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG


1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie zapłaty za usługę.

2. Rozpoczęcie świadczenia usług w przypadku zawarcia Umowy z Administratorem następuje przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Użytkownik, będący konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) traci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Administrator informuje uprzednio Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy, na co Użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę. Uprawnienie Użytkownika nie będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy zawartej z Administratorem zostaje całkowicie wyłączone.

3. Użytkownik, będący konsumentem, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

4. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu;

2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu;

3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem;

4. działa na szkodę Administratora;

5. podał nieprawdziwe dane;

6. wyraził sprzeciw na pod powierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Umowie Powierzenia;

7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach;


W powyższych przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Administratora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Administratora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Administrator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.


5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, prawo do zmiany lub dodania nowych Usług w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług, opłaty uiszczone przez Użytkownika na rzecz Administratora podlegają zwrotowi jeśli zostały dokonane w ciągu ostatnich 12 miesięcy (opłaty dokonane w okresie wcześniejszym nie podlegają zwrotowi).


§4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator Serwisu oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

2. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych, a także podczas korzystania z usług Serwisu.

4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że obowiązek takiego udostępnienia wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

6. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług świadczonych przez Serwis.

7. Użytkownik jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych podawanych w Serwisie w celu realizacji Usługi.

8. Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usług świadczonych przez Serwis na zasadach określonych w odrębnej Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.


§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.. Administrator zobowiązany jest do podjęcia wszystkich czynności, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

2. Administrator zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek utrudniających bądź uniemożliwiających dostęp do Serwisu i świadczonych usług.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty wynikające z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających normy obyczajowe, moralne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.


§6. REKLAMACJE


1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.

2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować drogą poczty elektronicznej na adres email: biuro@twojengo.pl

3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Do prawidłowo złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 7 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika.

6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy to reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie przez Administratora, nie mają na celu naruszać praw Użytkowników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.

3. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Administratora z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

4. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.)


Comments


bottom of page